ᱚᱡᱷᱟ

ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱦᱳ, ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱧᱤᱡ ᱮᱨᱟ ᱵᱷᱩᱛ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱚᱴᱚ ᱠᱟᱭ ᱵᱤᱱ ᱾ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱳ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱸᱵᱟᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱮᱲᱟ ᱵᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱵᱤᱱ ᱾

ᱟᱸᱵᱟᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱵᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱾ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱠᱮᱨᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ, ᱫᱷᱩᱬᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱻᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ, ᱫᱚᱻᱵᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱷᱩᱛ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱚᱝ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱪᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱩᱬᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱸᱵᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱫᱼᱟ ᱫᱷᱩᱬᱟᱹ ᱨᱮ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱡᱷᱟ ᱢᱚᱪᱟᱨᱮ ᱠᱮᱨᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱯᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱫᱷᱩᱬᱟᱹ ᱪᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱯᱷᱩᱨ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱨᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱩᱞ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱚᱴᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱚ ᱜᱮᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱜ ᱛᱟᱨᱮᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱫᱦᱟᱭ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱜ ᱱᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟ ᱞᱚᱻ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱚ ᱯᱚᱴᱟᱜ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱵᱷᱩᱛ ᱵᱟᱭ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱚᱻᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱠᱤᱞᱩᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ? ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱮᱠᱟᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱾ ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱼᱟ, ᱮᱜᱳ ᱵᱟᱹᱦᱩ!ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱚᱱᱟᱛᱮ, “ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱥᱱᱟᱱ ᱵᱟᱨᱵᱟᱨ, ᱠᱷᱩᱫᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱮᱠᱵᱟᱨ᱾”

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱜᱤᱨᱱᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱾

View all posts