Online Ol Chiki Classes

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱨᱚᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱚᱲᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱒᱐᱑᱙ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱾ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱱ ᱥᱟᱶᱼᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱒᱐᱒᱐ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱩᱡ ᱩᱯᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠ ᱮ ᱠᱟᱨᱦᱟᱲ ᱯᱟᱴᱮᱫ ᱮᱥᱮᱫ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱦᱟᱲ ᱯᱟᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱨᱫᱷᱟᱹᱱᱤ, ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱴᱷᱟᱠᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱦᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱰᱟᱢᱟᱰᱩᱞ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱳᱱᱞᱟᱹᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱟᱨ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱾

ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱤᱧ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ, ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱷᱤᱰᱭᱳ ᱠᱚ ᱭᱩᱴᱤᱣᱩᱵᱽ ᱨᱮᱧ ᱟᱯᱞᱳᱰ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱮᱫ ᱨᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱳᱱᱞᱟᱹᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱾ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱒᱐᱒᱐ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱜᱚᱞ ᱢᱤᱴ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱦᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱳᱱᱞᱟᱹᱭᱤᱱ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱶᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱳᱱᱞᱟᱹᱭᱤᱱ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟᱯᱟᱲᱟ ᱨᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱪᱮᱛᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱡᱚᱝ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ, ᱟᱥᱲᱟ, ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱪᱮᱛᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱳᱱᱞᱤᱱᱮ ᱳᱞ ᱪᱦᱤᱠᱤ ᱪᱞᱟᱥᱥᱮᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱯᱚᱞᱟ ᱛᱮ, ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤᱭ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱗ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱜᱚᱚᱜᱞᱮ ᱬᱮᱮᱴ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱳᱱᱞᱤᱱᱮ ᱳᱞ ᱪᱦᱤᱠᱤ ᱪᱞᱟᱥᱥᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ, ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ, ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱟᱵᱟᱱ, ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱜᱟᱵᱟᱱ, ᱨᱚᱱᱚᱲ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱞᱟᱵᱟᱥ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

About the author

Avatar

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ 'ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ' ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱒᱐᱑᱗ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱨᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts

1 Comment