ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ

ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ? ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ? ᱜᱷᱟᱹᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ, ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ...

Continue reading

ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ

ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱨ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ...

Continue reading