ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸᱭ ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱭ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸᱭ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱷᱟᱹᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱲᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱪᱟ, ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱴ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱬᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱛᱮᱭ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤᱭ ᱜᱩᱯᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱛᱮᱭ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱟᱶᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱚᱫᱽ ᱠᱩᱯᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱱᱤᱪᱚᱞ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱲᱮ ᱠᱩᱫᱽ ᱩᱢᱩᱞ, ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱦᱮᱢᱟᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱠ ᱥᱩᱠ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱡᱚᱝᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱟᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱲᱟ ᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱤᱴ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱞᱟᱴᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱾ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱫᱟᱹᱲ ᱫᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱹᱲ ᱟᱯᱟᱫ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱫᱷᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱚᱸᱜᱷᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱷᱟᱰᱮ ᱠᱤᱱ ᱩᱠᱩ ᱟᱯᱟᱫ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱟᱴᱟ ᱜᱟᱡᱟᱲ, ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱟᱲᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱩᱰ ᱜᱩᱰ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱾

ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱷᱟᱰᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱚ ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱩᱠᱩ ᱟᱯᱟᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱷᱟᱰᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱞᱩᱠᱩᱫ ᱞᱩᱠᱩᱫ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱪᱨᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱ ᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱭ ᱦᱟᱵᱚᱲ ᱚᱪᱚ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱟᱸᱜᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱚᱞᱟᱥ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱪᱚᱴ ᱩᱵ ᱨᱮᱪᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱸᱜᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱛᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱮᱥᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟ ᱟᱹᱧ ᱯᱮ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱟᱯᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱭ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱮᱱᱟ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱵᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱤᱡ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱟᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱟᱸᱜᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱴᱟᱵ ᱡᱟᱲᱟᱵ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱞᱟᱴᱟ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱨᱟᱥᱟᱜ ᱨᱩᱥᱩᱜ ᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱾

ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱟᱡ ᱨᱤᱱ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱬ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱤᱡ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱚᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭ ᱜᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱜᱩᱯᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ, ᱯᱟᱨᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱱ ᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱚᱥᱜᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱫᱷᱩᱸᱫᱽ ᱜᱮᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱼᱟ ? ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱨᱤ ᱵᱤᱠᱚᱞ ᱮ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲ ᱟᱡᱤᱡ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮᱭ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱡᱚᱢᱟ ᱾

ᱟᱴᱟᱵ ᱡᱟᱲᱟᱵ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱰᱚᱞᱟᱝ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ, ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱰᱚᱞᱟᱝ ᱮ ᱫᱟᱲᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱡᱚᱝᱼᱟ ᱟᱨ ᱮ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱡᱚᱝᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱛᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱾

ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱤᱫᱤ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱭ ᱯᱟᱜᱽᱞᱟ ᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱡᱤᱡ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫᱽ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫᱽ ᱮᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱾

ᱹᱹᱹ

About the author

ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱬᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱢᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱥᱟ ᱵᱚᱥᱠᱚᱫᱚᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱥᱚᱲᱟ ᱟᱹᱛᱩ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts