ᱞᱮᱸᱰᱮᱛ

᱑᱙᱘᱕ ᱥᱟᱞ, ᱟᱥᱟᱲ ᱼ ᱥᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧᱼᱟ ᱾ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱛᱟᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱟᱹᱞᱠᱷᱳᱞ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱾ ᱟᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱢᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱠᱳᱣᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱞᱤᱧ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱭ ᱠᱷᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱭᱟ ᱜᱮᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱫᱚ – ᱞᱟᱡ ᱫᱚ ᱡᱩᱨᱩ ᱡᱩᱨᱩ, ᱯᱷᱤᱪᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱪᱱᱤ, ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱰᱚᱰᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱢᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱯᱟᱸᱡᱽᱨᱟ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱳᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱢᱟᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ – ᱢᱟᱢᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ? ᱢᱟᱢᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟ – ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱢᱮᱭ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱫᱟ, ᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱜᱮᱭ ᱡᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱭ ᱪᱤᱲᱤᱲ ᱳᱰᱳᱠᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱪᱤᱲᱤᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱠᱟ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱤᱡ ᱴᱩᱱᱴᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱜᱟᱱ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱞᱮᱸᱰᱮᱛ ᱦᱚᱸᱭ ᱳᱰᱳᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱷᱤᱞᱚ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟ – ᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱥᱟᱵ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮ ᱤᱸᱜᱩᱫ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱰᱮᱡ ᱛᱮ ᱪᱤᱢᱴᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮ ᱚᱨ ᱳᱸᱰᱳᱠ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱪᱤᱢᱴᱟᱹ ᱪᱤᱢᱴᱟᱹ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱳᱸᱰᱳᱠ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱥᱤᱵ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱢᱚᱴᱟᱣᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱩᱰᱟᱹᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱣᱟᱜ ᱞᱟᱡ ᱨᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱮᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱧ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱢᱟᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ – ᱢᱟᱢᱟ ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱ ᱞᱮᱸᱰᱮᱫ ᱫᱚᱠᱚ ᱳᱸᱰᱳᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ? ᱢᱟᱢᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ – ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱠᱟᱰᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ, ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ, ᱫᱷᱩᱲᱤ, ᱥᱤᱢᱤᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱡᱚᱢ ᱮᱫ ᱛᱟᱸᱦᱮᱫ, ᱛᱮᱹᱡᱳ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱮ ᱡᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱞᱮᱸᱰᱮᱛ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱡᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱷᱤᱲ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱞᱟᱡ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱮᱸᱰᱮᱛ ᱫᱚᱭ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱮᱸᱰᱮᱛ ᱮ ᱳᱰᱳᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚᱭᱮ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ, ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱮ ᱵᱮᱥ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts