ᱛᱤᱨᱩᱵ

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱨᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱᱮᱜᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱨᱩᱭᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱨ ᱴᱮᱱᱮ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱰᱤᱭ ᱟᱪᱠᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱣ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ! ᱚᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱟᱬᱮᱜ-ᱟ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱨ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ! ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱦᱮᱲᱟ ᱥᱟᱸᱦᱤᱡ ᱠᱟᱹᱡ ᱮ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱜᱮᱭ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱡᱽ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱴᱮᱱᱮ ᱟᱨ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱰᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱫᱟᱢᱠᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱷᱩᱛ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚᱭ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ! ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞᱚᱝ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱳᱰᱳᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ, ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱾ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, “ᱪᱮᱫ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ ᱛᱚᱵᱮ?’’
ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱮ ᱟᱴᱮᱫ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ,”ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱥᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱳᱨ ᱨᱮ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱾”

ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱜᱮᱠᱤ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱾ ᱚᱱᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱭᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ! ᱟᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱪᱟᱢᱯᱷᱮᱲ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥ ᱫᱟᱨᱮ! ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱩ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ! ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭ ᱠᱤ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱥᱟᱦᱟ! ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱠᱳ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱵᱟᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭ ᱢᱤᱫ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱟᱜᱤ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ?ᱜᱩᱴ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱨᱩᱢ ᱦᱩᱨᱩᱢ ᱵᱳᱨᱥᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ! ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱟᱱ, ᱟᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱾

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱩᱵᱩ ᱛᱷᱩᱵᱩ ᱠᱩᱴᱵᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱱᱮ ᱟᱨ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱮᱨᱟᱛ ᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱮᱭᱟ,”ᱢᱟ ᱜᱳ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱤᱱ ᱾”

ᱼᱢᱚᱦᱚᱱ ᱮᱨᱟᱛ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱪᱟᱯᱳ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱭ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱯᱮ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱦᱳᱭ ᱮᱱᱟ,ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱴᱮᱱᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱱᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ ᱡᱚᱢ ᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱳᱨ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱳᱜᱮᱛᱮᱭ ᱪᱮᱨᱮᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱩᱢᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚᱭ ᱩᱞᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱴᱮᱸᱜᱮᱥ ᱴᱮᱸᱜᱮᱥ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱡᱷᱟ ᱾” ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱸᱥᱩᱫ ᱠᱩᱸᱥᱩᱫ ᱨᱟᱜ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

“ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱞᱮ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱢᱠᱚᱢ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ” ᱼᱢᱚᱦᱚᱱ ᱮ ᱡᱩᱴᱤᱡ ᱟᱫᱟ ᱾” ᱴᱮᱱᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱞ ᱥᱩᱧᱡᱟᱹ ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾”

ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱩᱲᱩᱢ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱸᱦᱚ ᱦᱤᱸᱫᱤᱡ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱴᱮᱱᱮ ᱟᱨ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱾
ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱭ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱷᱩᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ”ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱧᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱴᱮᱱᱮ ᱟᱨ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱟᱹᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱜᱩᱨᱤᱵᱽ ᱵᱟᱯᱫᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ?”

ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾……… ”ᱫᱟᱞ ᱠᱤᱱ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ”, ”ᱢᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱠᱤᱱ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ”, ”ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱳᱰᱳᱝ ᱠᱤᱱ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ”, ᱼᱼᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱴᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱼ ᱵᱟᱨᱚᱱ, ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱯᱷᱳᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱳᱰᱳᱝ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱡᱟᱱᱳᱣᱟᱨ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱾ ᱟᱫᱷᱮᱠ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱟ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱮᱱᱮᱭᱟᱜ ᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ, ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱦᱤᱥᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱛᱟ ᱾ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱢᱠᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱹᱭ ᱯᱷᱟᱹᱭ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱸᱰᱮᱠ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱾ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱚᱴ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱢᱥᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱟᱲᱮ ᱾ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱢᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱯᱲᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱤᱫᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱲᱜᱳᱭᱮᱱᱟᱭ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱜᱚᱰᱟ ᱾

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱ ᱛᱮᱭ ᱨᱟᱺᱜᱟᱹᱣ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱭ ᱛᱤᱸᱜᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱛᱤ ᱛᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱦᱟᱯᱮ! ᱦᱟᱯᱮ! ᱤᱧᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾”

ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱛᱮ ᱦᱟᱯᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱛᱤ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱪᱮᱫᱟᱜ? ᱛᱷᱤᱨ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ? ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱛᱮ? ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱛᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱰᱟᱹᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱢᱟᱝ………ᱹᱹ᱾’’

ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ, “ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱯᱮ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱨ ᱴᱮᱱᱮ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱰᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱠᱤᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱠᱷᱟᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ! ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ, ᱢᱤᱦᱩ, ᱢᱮᱨᱚᱢ, ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱫ ᱠᱳᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ, ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱰᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱤᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱟᱣᱱᱤᱜ-ᱟ ᱾ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱮᱞᱮᱡ ᱳᱰᱳᱝ, ᱡᱮᱣᱭᱮᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱤᱱᱵᱚᱨᱚ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱞᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ, ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱦᱚᱴᱚ, ᱥᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱛᱮᱼᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱰᱤ ᱫᱟᱹᱢᱟᱹᱱ ᱫᱟᱲᱮ………ᱹᱹ᱾”

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱱᱟᱱᱦᱟ ᱢᱮᱫ ᱛᱮᱭ ᱡᱩᱨᱤᱯ ᱠᱮᱫ ᱛᱮᱭ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱢᱤᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨ, ᱵᱩᱨᱩ, ᱟᱛᱳ, ᱴᱚᱞᱟᱼ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹᱼ ᱥᱩᱛᱟᱹᱱ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱼ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱞᱚᱪ ᱢᱮᱞᱮ ᱢᱮᱞᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱼ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ-ᱟ? ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ!ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱫᱟᱸᱲᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱫᱷᱟ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱭᱳ ᱨᱮᱱ! ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱟᱴ ᱨᱮ, ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ , ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ, ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱨᱮ, ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ, ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ, ᱮᱲᱮ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱮᱨᱚᱣᱟᱞ ᱯᱚ ᱯᱚᱝᱲᱟ! ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ! ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱵᱟᱫᱟᱞ ᱛᱮᱸᱦᱚ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱮᱵᱚᱱᱟ ᱴᱮᱱᱮ ᱫᱟᱹᱭ?

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱡ ᱚᱠᱚᱛᱚᱭ ᱦᱟᱛᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱡᱷᱩᱢ ᱾ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱦᱚᱨ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱦᱮᱡ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱜᱷᱟᱲᱤ? ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, “ᱮᱭᱟ ᱰᱟᱹᱱ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱛᱳᱨᱮ ᱰᱟᱹᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱱᱤᱠᱟᱹᱥ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾”

ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱸᱰᱮᱠ ᱨᱚᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱜᱟᱹᱦᱤᱸᱨ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱭ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ,”ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱛᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱾ᱱᱚᱜ-ᱚᱭ ᱥᱟᱸᱲᱮᱥᱟᱜ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱳᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ, ᱥᱟᱸᱲᱮᱥᱟᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ, ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱰᱤ, ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱞ, ᱯᱷᱳᱱ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱲᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱳᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱸᱲᱮᱥ ᱜᱮᱛᱚ ᱵᱳᱢᱟᱼ ᱵᱟᱹᱨᱩᱫᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭ ᱱᱤᱥᱩᱱ ᱠᱚᱜᱮᱭᱟᱭ ᱾”

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱬᱜᱳ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟᱭ ᱾ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱠᱛᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟᱨ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ “ᱟᱨ ᱱᱚᱜ-ᱚᱭ ᱛᱚ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱰᱟᱹᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟ? ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱ ᱾ ᱞᱮᱯᱮ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟᱭᱟ ᱾ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱪᱚᱲᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱚᱣᱟ ᱰᱟᱹᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱜ ᱛᱷᱤᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱣᱰᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱜ-ᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱦᱩᱸᱠᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ? ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱰᱟᱹᱱ ᱮᱢ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ? ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱥᱚᱱᱚᱛ ᱫᱟᱲᱮ?’’

ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱾ ᱠᱤᱠᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱣᱫᱟ, ᱩᱱᱫᱚ ᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ? ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱰᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱞ ᱜᱚᱡ ᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱦᱳᱭᱳᱜ-ᱟ᱾’’

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱴᱴᱤᱡ ᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱜ-ᱚᱭ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱸᱥ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱟᱜ ᱵᱮᱥᱚᱦᱚᱫ ᱢᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱜᱚᱴᱟ, ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱟᱸᱥ ᱛᱮ ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱡᱳᱨ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ”ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱟ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ ᱫᱟᱫᱟ, ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱡᱮᱣᱭᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱞ ᱜᱚᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱵᱚᱱᱟ…ᱹᱹ?’’ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱥᱟᱰᱮᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱡᱳᱨ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱾ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, ”ᱧᱮᱞ ᱠᱤᱱ ᱯᱮ, ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ, ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱜ-ᱟ, ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱰᱟᱹᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱧᱤᱨᱚᱜ? ᱥᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱤᱯᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱮᱞᱮᱡ? ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱟᱲᱮᱠᱚᱜ-ᱟ ᱠᱤ?ᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱟᱨ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ, ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱨᱮᱱ ᱚᱡᱮ? ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ; ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱡᱽ ᱨᱮ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡᱽ ᱮᱫᱟ, ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ-ᱟ ᱾ ᱴᱮᱱᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱮᱢ ᱚᱪᱚᱱ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ! ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ! ᱥᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱡᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱧᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱱ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱚᱪᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱾ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱫᱟᱞ ᱜᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ!ᱹᱹᱹᱹᱹᱹᱤᱧᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱮᱱᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱠᱟᱹᱭᱫᱷᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱨᱢᱟᱱ ᱮᱢ ᱠᱤᱱ ᱵᱚᱲᱦᱮ-ᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱟ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱾ ᱤᱧ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱳᱰᱳᱝ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱟᱞ ᱜᱚᱡ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱦᱚᱧ ᱛᱟᱸᱦᱮᱱᱟ ᱾”

ᱨᱚᱲ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱴᱮᱨᱟ ᱴᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜᱟ ᱾ ᱨᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ! ᱞᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱩᱢᱟᱹᱱᱟ, ᱧᱮᱞᱟᱭ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱵᱚᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱛᱷᱤᱨ ᱾ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱷᱟᱠ ᱡᱷᱟᱠ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱛᱮᱛᱮᱫ, ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ, ᱡᱩᱠᱛᱤᱵᱟᱫᱽ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ, ᱟᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱫᱽᱨᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥ ᱰᱟᱴᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ, ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱵᱤᱧᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱦᱮᱸᱵᱽᱨᱚᱢ

ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱦᱮᱸᱵᱽᱨᱚᱢ

ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱦᱮᱸᱵᱽᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤᱭ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱼ ᱥᱩᱨᱩᱡᱽ ᱢᱩᱠᱷᱤ, ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱵ, ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱛᱮ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱩᱦᱩᱲᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱜᱽᱨᱟᱢ, ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱯᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts