ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ

ᱟᱥᱟᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ
ᱡᱤᱵᱤᱨ ᱡᱤᱵᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ,
ᱡᱤᱵᱤᱨ ᱡᱤᱵᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ –
ᱤᱛᱟᱹ ᱚᱢᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ
ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱭ –
ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱷᱚᱢ ᱡᱷᱚᱢ,
ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱾

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ
ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱭ ᱡᱷᱚᱢ ᱡᱷᱚᱢ –
ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ,
ᱩᱢᱟᱭ ᱟᱹᱨᱩᱵᱟᱭ –
ᱨᱤᱞᱟᱹ ᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ
ᱪᱮᱦᱮᱞ ᱪᱮᱯᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟ –
ᱵᱟᱸᱫᱽ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱱᱟᱹᱭ ᱜᱟᱰᱟ
ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱚᱴᱟ –
ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱾

ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ –
ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱥᱮᱛᱳᱝ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱫᱟᱜᱟ,
ᱞᱚᱥᱚᱫᱟᱭ ᱨᱚᱦᱚᱲᱟᱭ –
ᱥᱤᱨᱤᱡᱚᱱ ᱤᱛᱟᱹ ᱚᱢᱚᱱᱟᱭ
ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱟᱹᱥᱤ –
ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱟᱹᱢᱤ ,
ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮᱠᱳ ᱠᱟᱹᱢᱤ –
ᱟᱛᱳ ᱪᱟᱹᱥᱤ-ᱵᱟᱹᱥᱤ ᱾

ᱥᱤᱭᱩᱜ ᱦᱚᱲ ᱵᱷᱳᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ
ᱥᱤ ᱟᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚᱫᱟᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ,
ᱦᱩᱨ ᱦᱩᱨ ᱴᱟᱴᱟ ᱦᱤᱰᱟᱹ –
ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ-ᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱾
ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤ –
ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱠᱟᱜ-ᱟᱭ ᱢᱚᱧᱪᱚ ᱯᱩᱨᱤ,
ᱦᱚᱭ ᱛᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱫᱚᱞᱚᱵ ᱫᱚᱞᱚᱵ,
ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱾

ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱜᱳᱴᱟ
ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱫᱽ ᱵᱟᱫᱽ,
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱚᱝ-ᱟ –
ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱨᱟᱴ ᱯᱟᱴ
ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱟᱭᱟᱭ ᱟᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ –
ᱦᱳᱲᱳ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱜᱮᱭᱟ
ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱫ ᱥᱟᱦᱟᱜ-ᱟ –
ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱯᱮᱨᱮᱡᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ –
ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱵᱩᱞ ᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱚᱴᱮ,
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ –
ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱜ – ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱚᱜ -ᱥᱟᱶᱟᱭ ᱠᱚᱜ
ᱦᱟᱹᱠᱳ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ ᱨᱚᱠᱚᱡ ᱜᱚᱸᱜᱷᱟ –
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚᱜ-ᱟ
ᱩᱯᱟᱹᱞ ᱯᱚᱨᱟᱭᱱᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚᱜ-ᱟ –
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱵᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱟᱭ ᱫᱷᱟᱥᱩᱲᱟᱭ –
ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱳᱦᱮᱞ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟᱭ,
ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱲᱟᱭ –
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱳᱴᱟ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱭ
ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱲᱤ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱠᱚᱜ-ᱟ –
ᱡᱤᱵᱽ-ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭᱟ
ᱱᱤᱡᱷᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ –
ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱳᱨᱠᱮᱛᱟ ᱾

***

About the author

ᱠᱟᱹᱯᱩᱨᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ

ᱠᱟᱹᱯᱩᱨᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱟᱹᱯᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱚᱜᱚ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱣᱲᱟ, ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts