ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ

ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱩᱯᱩᱫ ᱦᱩᱲᱩᱢ ᱮᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱫ
ᱠᱷᱟᱺᱪᱤᱢ ᱤᱨ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱾ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱛᱠᱟ ᱫᱟᱨᱮᱢ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱩᱸᱜᱟᱹ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱵᱟᱛ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱛᱮ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱚᱪᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱚᱜᱼᱲᱦᱮ ᱭᱟᱭ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱛᱤᱛᱮ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱜᱼᱡᱷᱟᱹᱣᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱟᱹᱭᱴᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱛᱟᱭ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱚᱲ ᱱᱤᱨᱚᱲ ᱡᱤᱵᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱤᱲᱤᱢ ᱨᱤᱲᱤᱢ ᱯᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱲᱤᱥ, ᱩᱥᱟᱹᱫ, ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱵᱟᱭ ᱰᱮᱨᱟ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱟᱹᱯᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱲᱮ ᱮᱨᱮᱲ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟᱭ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱥᱟᱭ ᱠᱚᱥ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱨᱮ ᱾ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱸᱡᱽ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱠᱚᱭᱟ ᱪᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱥᱮ ᱠᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱢᱚᱨᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ ᱾ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ, ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱡᱷᱟᱹᱱᱴᱤᱨᱮ ᱛᱚᱦᱚᱫ ᱛᱟᱹᱠᱤᱡ ᱵᱟᱡᱟᱣᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱺᱨᱰᱩ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱴᱷᱟᱠᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱥ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭ ᱦᱚᱠ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱭᱟᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱩᱱᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱟᱜ ᱛᱷᱩᱢ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱭ ᱢᱚᱱᱼᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱢᱚᱱ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱟᱭ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨᱚᱵᱚᱨᱚᱱ ᱯᱷᱟᱸᱫᱽ
ᱯᱷᱤᱠᱤᱨ, ᱮᱲᱮ ᱮᱨᱮᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱮ ᱦᱚᱭᱨᱟᱬᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢᱮ ᱚᱰᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱭᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱭᱟᱞᱚᱢ ᱥᱮᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱭ ᱵᱚᱠᱚᱞ ᱵᱚᱰᱮ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱾
ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ? ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱹᱨᱮ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱸᱡᱚ ᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱭ
ᱯᱟᱹᱪᱷᱟᱹᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱾ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱰᱚᱰᱷᱨᱮ ᱦᱚᱬᱡᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱮᱫ ᱟᱦᱟ ᱜᱚᱥᱚᱢᱚᱥᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱭ ᱪᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱦᱟᱜᱽ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱚᱸᱭ ᱩᱢᱟᱹᱬ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱧᱮᱞ ᱚᱪᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱭ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱵᱷᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ ᱪᱮ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱦᱟ ᱟᱛᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱲᱤᱫ ᱡᱤᱲᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱥᱚᱞ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱭ ᱛᱟᱭ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱢᱟᱝᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱩᱨ
ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥ
ᱯᱟᱛᱟᱞ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱞᱮᱴᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱵᱷᱩᱨ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱚᱞᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜᱼᱟᱭ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱚ ᱪᱷᱩᱸᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱥᱟᱵᱼᱟ ᱾ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ
ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱭ ᱥᱚᱵᱽ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱩᱭ
ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟᱜᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱮᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱤᱜᱼᱠᱟᱹ ᱦᱟ ᱾

ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱷᱚᱢᱚᱠ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱷᱚᱜᱟᱣ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱩᱯ ᱨᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱚᱢᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱯᱷᱮᱨᱟᱣᱼᱟ ᱾ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱚ ᱵᱟᱦᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱰᱮᱭᱟ ᱴᱷᱩᱰᱜᱩ ᱨᱩᱵ ᱚᱵᱚᱨᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱷᱚᱲ ᱞᱟᱦᱟᱡᱩᱨᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱞᱟᱹᱴᱤᱡᱚᱜ ᱪᱚᱝᱼᱮᱢ ᱞᱤᱣᱤᱫᱚᱜ, ᱨᱚᱠᱲᱮᱜ ᱪᱚᱝᱼᱮᱢ ᱪᱚᱠᱲᱮᱜ ᱾ ᱫᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱹᱠᱬᱟᱹᱜ ᱤᱞ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱠ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱚᱡᱟᱨ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱭ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱚᱴᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱛᱷᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱷᱤᱛᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱞᱟᱯᱚ ᱥᱟᱸᱵᱷᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱢᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱪᱚᱨᱚᱠᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬᱟ ᱪᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱩᱱᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱮ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱲᱦᱮᱢ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱠᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱚᱠᱚᱡᱼᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱢᱮᱭᱟ ᱾

ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱟᱭᱳ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱟᱠᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱪᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱥᱮᱛᱟ ᱯᱩᱥᱤ ᱚᱵᱚᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱮ ᱵᱤᱱ ᱜᱩᱱᱦᱟᱹ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱫᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱷᱟᱵᱚᱲ ᱫᱟᱞᱛᱚᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱧᱩᱠᱩᱨ ᱧᱩᱜᱼᱧᱩᱨᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱨᱟᱣᱼᱟ ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ, ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ, ᱵᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱚᱠᱚᱡ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱟᱞᱟ, ᱠᱟᱬᱟ, ᱠᱚᱸᱫᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱴᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮ ᱨᱚᱲ ᱛᱮᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱚᱪᱚᱭᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱥᱩᱞᱟᱭ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱥᱩᱠ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱟᱨ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱹᱰᱩᱜᱼᱟ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱟᱥᱠᱮ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱟᱥᱠᱮ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸᱭ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱤᱼᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱮᱶᱩᱡᱷᱚᱨ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱚᱨ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts