ᱞᱟᱦᱟ

ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱮᱭᱟ ᱾
ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟᱜ
ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ
ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ
ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱦᱟ ᱾

ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱵ
ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ
ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ
ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱭ ᱦᱟᱺᱥᱩᱨᱚᱜ ᱾
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱭ ᱦᱟᱺᱥᱩᱨ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱜᱱᱟᱢᱟ
ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱮᱜᱬᱟᱦᱟ
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱮᱜᱬᱟ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱱᱩᱠᱨᱤᱭᱟ
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱱᱩᱠᱨᱤᱭᱟ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱜᱟᱱ
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱜᱟᱱ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱟᱢ
ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱚᱦᱚᱢᱚᱜ ᱟᱢ
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱢᱚᱨᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ
ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱟᱢ ᱾
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮᱭ ᱥᱩᱛᱩᱜ ᱢᱮᱭᱟ
ᱩᱱᱤ ᱜᱮᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱢᱮᱭᱟ
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ
ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ
ᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
ᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ
ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱟᱸᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱨᱥᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱨᱥᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱨᱥᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱚᱞ ᱟᱬᱜᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱰᱟᱸᱰᱵᱳᱥ ᱟᱹᱛᱩ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱚᱨ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts