ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ …

ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ?
ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ, ᱛᱟᱯᱟᱢ, ᱧᱮᱫ, ᱧᱮᱯᱮᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱾ ᱑᱘᱕᱕ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱦᱩᱞ ᱥᱮ ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱥᱮ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ-ᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ – ᱥᱤᱫᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱵᱷᱟᱭᱨᱚᱵᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱨᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ – ᱯᱷᱩᱞᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾

ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱤᱫᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱾ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱠᱷᱟᱡᱽᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱢᱩᱡᱽᱨᱤ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ, ᱠᱚᱪᱚᱞᱚᱸᱰ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ, ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱷᱟᱭᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱞᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱑᱘᱕᱕ ᱥᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱦᱩᱞ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫ-ᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱷᱩᱞᱚ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱨᱩᱠᱱᱤ, ᱴᱩᱠᱱᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱚ ᱯᱷᱩᱞᱚ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱦᱚᱸ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱮᱸᱯ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱒᱑ ᱦᱚᱲ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱡ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱑᱘᱕᱖ ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ, ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱤᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱩᱯᱩᱫ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱚ ᱑᱘᱕᱖ ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱑᱙᱔᱗ ᱨᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱤᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱪᱤᱛ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ, ᱛᱩᱯᱩᱫ, ᱱᱮᱭᱟᱣ, ᱮᱯᱮᱨᱦᱮᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ-ᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ, ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱚᱴᱟᱣ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱲᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱜᱮ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱡᱚᱯᱚᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱥᱟᱶ ᱦᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱥᱟᱶ ᱦᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱸᱥᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾

Editor – Mrs. Maina Tudu
ᱥᱟᱯᱲᱮᱛ ᱼ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ

***

About the author

Avatar

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ 'ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ' ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱒᱐᱑᱗ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱨᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts