ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱤᱧᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱤᱧᱟᱜ
ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱧᱟᱜ
ᱤᱧᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱚᱱᱟᱛᱮ
ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧ ᱢᱟᱲᱟᱝ
ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ
ᱦᱟᱴ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ
ᱨᱚᱲ ᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ
ᱫᱤᱠᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱤᱢᱟᱹᱧ
ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ
ᱵᱮᱡᱟᱨᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱟᱭ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚ ᱤᱧᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱱᱟ
ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱫᱤᱵᱟᱥᱤ
ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱫᱩᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱮ
ᱛᱚᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ
ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱤᱠᱤᱫ ᱞᱤᱠᱤᱫ
ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ
ᱜᱚᱰ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱵᱚᱱ
ᱟᱵᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱦᱚᱯᱚᱱ
ᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱤᱧᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
ᱤᱧᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱚᱱᱟᱛᱮ
ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱾᱾

***

About the author

ᱥᱳᱠᱚᱞ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱥᱳᱠᱚᱞ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱟᱹᱱᱤ ᱥᱳᱠᱚᱞ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱮᱢᱹᱮᱹ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ B.ed. ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱩᱲᱟ, ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts