ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱣᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ

ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱣᱟᱜ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱾ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱡᱟᱡᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱤᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱜᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱱ, ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱴᱷᱟᱶᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨ ᱠᱤᱱ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨ ᱛᱮᱜᱮᱭ ᱛᱟᱲᱟᱢᱟ ᱾ ᱚᱱᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱩᱝᱠᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱟᱹᱵᱤᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱫᱚᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟ ᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱚᱪᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ, ᱤᱸᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱞᱤ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱥᱚᱲᱮ, ᱪᱤᱸᱰᱩ ᱮᱱᱮᱡ, ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱰᱷᱟᱹᱵᱩᱞ ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫᱽ ᱜᱤᱰᱤᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱪᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱪᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱟᱨ ᱢᱮᱥᱟ ᱚᱪᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳᱢ ᱪᱟᱹᱥ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱫᱤᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱦᱤᱨᱤ ᱟᱹᱜᱩᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱢᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱮᱨ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱦᱳᱲᱳ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱢ ᱦᱤᱨᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱟᱲᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱵᱟᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮᱢ ᱠᱟᱰᱷᱟᱱᱟ ? ᱠᱟᱰᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱴᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱟᱥᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱯᱩᱨᱩᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭᱚᱜ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱯᱮᱲᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ, ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱹᱞᱛᱤ ᱜᱚᱫᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸᱜᱮᱢ ᱤᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱟᱨ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝᱨᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱜᱟᱹᱞᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱯᱟᱲᱟ ᱟᱭ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ, ᱡᱮᱨᱮᱲ ᱯᱚᱛᱟᱣ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱤᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱠᱚ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱛ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱡᱚᱲ ᱛᱤ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱚᱜ ᱟᱨ ᱛᱷᱩᱢ ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱲᱦᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱹᱨᱪᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱤᱛ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱨᱮᱲ ᱯᱚᱛᱟᱣ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱶᱛᱟ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱟᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱢᱩᱲᱩᱛ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱴᱩᱣᱟᱹᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱨᱮᱡ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱟᱭᱞᱚᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱟᱨᱮᱡ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱾

ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱵᱤᱴᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱟᱫ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ, ᱥᱤᱥᱩ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱼᱛᱚᱞᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱜᱤᱜᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱦᱩᱲᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱾

View all posts