ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ !

ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱠᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱶ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶ, ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾

ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶ ᱵᱚ ᱛᱚᱞ ᱢᱤᱫ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ, ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱵᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱞ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱮ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱮᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱮᱹᱧ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱹᱧ ᱚᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱮ ᱪᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱹᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱪᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱪᱚᱹᱧ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱞᱮ, ᱤᱧ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱹᱧᱟ !!! ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱢᱟᱰᱨᱟᱣ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱦᱟᱵᱚᱦᱟ ᱜᱮ, ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱮᱭ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱮᱥᱮᱫ ᱮᱭᱟ ᱾

ᱟᱹᱲᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱫᱷᱟ ᱫᱷᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱛᱟᱦᱟᱢ ᱛᱩᱠᱩᱡ ᱟᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱮ ᱢᱮᱱᱟ, ᱦᱟᱯᱮ … ᱪᱮᱫ ᱪᱚ ᱱᱷᱟᱜ !!

ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱦᱚᱸ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱩᱞᱯᱷᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱮᱵᱚ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱩᱭᱞᱟᱹ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱵᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ, ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱮᱥ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ, ᱚᱱᱟ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱱᱟᱛᱮ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟᱵᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣᱮᱫᱼᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ ᱛᱮ ᱵᱷᱮᱣᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱞᱚᱢ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱢ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ, ᱯᱚᱥᱲᱟ ᱢᱟᱸᱜᱟᱞ ᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ, ᱨᱚᱲ ᱚᱪᱚᱱᱚᱜ ᱠᱚ ᱾ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱴᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ, ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱾

***

About the author

Avatar

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ 'ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ' ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱒᱐᱑᱗ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱨᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts