ᱢᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱢᱩᱨᱩᱠ

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱮᱱᱟᱢ ᱥᱩᱠᱤ
ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱟᱱᱮᱡ ᱫᱷᱟᱱᱮᱡ ᱨᱮ,
ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱾

ᱦᱟᱭ! ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ
ᱦᱟᱨᱟ ᱮᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ,
ᱜᱚᱝ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ
ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱾

ᱪᱟᱪᱚ ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱚᱲᱟ
ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱢ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟ,
ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ
ᱦᱮᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱮᱢ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ
ᱦᱮᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ,
ᱜᱟᱱᱟᱰᱤ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ
ᱦᱤᱨᱚᱢ ᱫᱚᱭ ᱜᱟᱹᱫᱩᱡ ᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱾

ᱥᱟᱝ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱸᱫᱚ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟ
ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱫᱚᱞᱟᱹᱲ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱮᱱᱟ,
ᱥᱟᱫᱷᱮᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚ’
ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱛᱮ ᱥᱩᱠᱤ
ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱢᱩᱞᱤᱱ ᱮᱱᱟ,
ᱦᱮᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ
ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱴᱮᱦᱟᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ
ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ,
ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ
ᱫᱩᱠ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱛᱟᱢ ᱾

ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱩᱠᱤ?
ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱢᱟ,
ᱯᱷᱚᱭᱯᱷᱩᱱᱫᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱟᱣᱟᱫ ᱢᱮ
ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱨᱮ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭᱮᱫ ᱾

ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱢᱮ
ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱮᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱟᱨᱮ,
ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱢᱮ
ᱦᱚᱠ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱛᱟᱢ ᱾

ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱢ ᱦᱮᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫ
ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱵᱟᱢ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱞᱮᱫ,
ᱥᱟᱫᱷᱮᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ
ᱡᱚᱦᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫ ᱾

ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱚᱡᱷᱟ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱨᱩ
ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ,
ᱦᱟᱭ! ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜ
ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱾

ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱴᱨᱟᱢ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱢᱟ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ,
ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟ
ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱾

ᱪᱮᱠᱟᱭᱟᱢ ᱥᱩᱠᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱮᱢ ᱧᱤᱨ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫ,
ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱩᱠᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱩᱢ ᱜᱩᱸᱜᱩᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱾

ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱣᱡᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤ
ᱫᱩᱠ ᱫᱟᱨᱦᱟ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱭᱨᱟᱭᱮᱱᱟ,
ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ
ᱨᱚᱰᱚᱡ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱮᱢ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱩᱣᱟᱜ ᱠᱮᱱᱮ ᱠᱚᱛᱮ
ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚᱢ ᱨᱟᱲᱮᱡ ᱠᱮᱫᱟ,
ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱢ ᱦᱮᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫ
ᱢᱤᱨᱩ ᱫᱚᱢ ᱜᱩᱸᱜᱩᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟᱭᱮᱱᱟ
ᱵᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱟᱱᱟ,
ᱢᱮᱫ ᱦᱟᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱭᱟᱹ ᱫᱚ
ᱦᱟᱭᱨᱮ! ᱠᱚ ᱞᱟᱥᱨᱟᱣᱟᱫ ᱢᱮ ᱾

ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱢᱟᱭᱟ ᱨᱟᱪᱟᱜ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ,
ᱛᱟᱦᱮᱭᱮᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱟ’ᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱾

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱨᱟᱜᱽ ᱥᱩᱠᱤ
ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱮᱫ ᱮᱱᱟ,
ᱟᱹᱦᱤ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱛᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱟᱡᱟᱨ ᱮᱢ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱟᱱᱟ ᱾

ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱢ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟᱫ ᱠᱚ
ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱨᱠᱟᱣᱮᱱ,
ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱠᱤ ᱟᱢᱟᱜ
ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱥᱨᱟᱭᱮᱱ ᱾

ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ
ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ,
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ
ᱨᱚᱰᱚᱡ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾

ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱠᱤ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱜᱮᱭᱟᱢ
ᱵᱟᱝᱼᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱭᱳ,
ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ
ᱜᱩᱸᱜᱩᱫ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱚᱧᱡᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱚᱧᱡᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱚᱧᱡᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱠᱟᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱱᱥᱚᱞ, ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts