ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤᱭᱤᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ

ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱩᱢᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱞᱤ ᱟᱨ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱯᱟᱠᱚᱲ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱾
ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱟᱨ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱵᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱜᱚᱫᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱰᱮᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱾ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱫᱟᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱚᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱚ ᱨᱩ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱚᱫᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱛᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱫᱷᱚᱲ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱩᱠᱩ ᱛᱮ ᱚᱲᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱵᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱴᱩᱴᱩᱨᱤ ᱵᱟᱹᱴᱩᱨᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱛ ᱫᱟᱨᱟᱢ, ᱤᱛᱩᱫ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱾ ᱤᱛᱩᱫ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱵᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ ᱾

ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮ ᱵᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ, ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱨᱩ ᱚᱨᱚᱝ, ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜ ᱵᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱠᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱞᱮ ᱵᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱪᱮᱫᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱟᱠᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱯᱞᱤᱠᱮᱴ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱨᱤᱡ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱠᱩ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱦᱤᱞᱰᱦᱚᱚᱰ ᱢᱮᱢᱚᱨᱭᱹ
ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ, ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱵᱮᱦᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱛᱩᱫ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜᱼᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱡ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱛᱩᱫ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱸᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ, ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱦᱚᱲ, ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱮᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱠᱚᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱾ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱮᱫ ᱪᱚ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱚᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱚᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱢᱟ ᱾

ᱤᱠᱷᱟᱹᱡ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱦᱚᱢᱚᱛᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱰᱤᱥᱤᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱥᱟᱭᱮᱫᱼᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱤᱥᱤᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱞᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱢᱟ ᱾
ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

᱑ᱼ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱟᱥᱮ ᱦᱟᱨᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ, ᱪᱚᱸᱫᱟ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱜᱚᱫᱟ, ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱱᱷᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ? ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱡᱚᱵᱟᱵᱽ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱟᱭᱳ/ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱢᱟ ᱫᱷᱟᱨ ᱵᱷᱤᱱᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱫᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱢ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱷᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱢ ᱡᱚᱵᱟᱵᱽ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ?

ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱤᱭᱩᱜ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱡᱚᱨᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

᱒ᱼᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱭᱩᱜ, ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ, ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱞᱚᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱸᱫᱟ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱡᱚᱵᱟᱵᱽ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱮᱦᱮᱨ ᱰᱮᱦᱮᱨ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱟ ᱾

ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱹᱭᱛᱚᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱟᱜ
᱑ᱼ ᱚᱲᱟᱝ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ,
᱒ᱼ Nuclear Family ᱨᱮ ᱪᱮ Joint Family ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ,
᱓ᱼ ᱚᱠᱟ Income Group ᱨᱤᱱ Family ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ,
᱔ᱼ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ / ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱟᱭ ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ, ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱟᱨ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱱᱴᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱢᱟ ᱠᱚᱢ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱤᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱡᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱮᱠᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱵᱟᱝ, ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱾

Nuclear Family ᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱯᱟᱲᱟᱣᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ fAMILY ᱨᱮᱱᱟᱜ Income Group ᱦᱚᱸᱭ Matter ᱮᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱱᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ BPL ᱟᱨ ᱵᱟᱝ Lower Middle Class ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ, ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ, ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸᱭ Matter ᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱡ ᱫᱤᱠᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱤᱭᱩᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱠᱟᱨᱦᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤᱢ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱥᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱥᱟᱹᱲᱤᱢ ᱫᱟᱞᱚᱵᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱢᱟᱜ MGNREGS ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱪᱟ, ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ, ᱫᱟᱜ ᱞᱩ, ᱛᱷᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱟᱥᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱟᱨᱮᱡ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾

᱙᱐ᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱰᱨᱹ ᱢᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ School ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫxᱨᱟᱹ ᱠᱚ 7th Class pass ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱭᱤᱠᱚᱞ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ High School ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ Stipend ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ Ration Card, Cooking Gas Connection ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ, ᱦᱟᱴ ᱵᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ SHG Group ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱩᱫᱷ ᱛᱮ ᱜᱨᱚᱩᱯ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱤᱱ ᱫᱷᱟᱨ ᱛᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱮᱭ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱢ ᱠᱟᱡᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸᱭ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟ ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ Decision ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱵᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱢᱟ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

***

About the author

ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ

ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ

ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱲᱟ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱨᱟᱯᱷᱴ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱦᱢᱚᱫᱟᱵᱟᱫᱽ, ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts