ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ

ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱢᱩᱠᱩᱞ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱲ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱵᱤᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱠᱳᱣᱟᱜ ᱥᱟᱫ ᱟᱞᱼᱞᱟᱫ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱜ ᱪᱮᱨᱮᱡ ᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱜᱚᱝ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱣ, ᱟᱵᱳᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱮ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ ᱥᱮᱲᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱭᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ, ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱟᱭᱳᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱨᱪᱤ ᱢᱟᱱᱰᱚᱞᱤᱱ, ᱪᱷᱚᱸᱪ ᱪᱷᱚᱲᱟ, ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ, ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱜᱩᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱲᱟᱭ ᱢᱮ ᱾ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱣᱨᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱵᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱢ, ᱪᱩᱴᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱠᱩᱨ ᱮᱢᱟᱠᱚᱢ ᱵᱳᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚᱢ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱥᱮᱲᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱤᱨᱪᱤ ᱢᱟᱸᱰᱚᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾

ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱳᱨᱳ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱲᱟ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮ ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱲᱟᱣᱟᱠᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ, ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩᱲᱭᱟᱹ ᱜᱮᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ, ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱳᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱛᱳᱯᱳ, ᱛᱮᱠᱮ ᱥᱚᱵᱚᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱵᱮᱱ, ᱟᱹᱞᱤᱧ, ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱼᱦᱚᱧᱦᱟᱨ, ᱟᱡᱷᱱᱟᱨ, ᱦᱟᱱᱦᱟᱨ, ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ, ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱾ ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱚᱲᱟ ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱩᱲᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟᱸ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱣᱨᱟᱹ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱮᱭᱟ, ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢᱚᱜ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱨᱚᱲ ᱟᱲᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱲᱟᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾

ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱲᱟᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱛᱳᱯᱳ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮ ᱯᱟᱞᱟᱴ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ, ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱦᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱹᱨᱪᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱥᱳᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱪ, ᱪᱷᱚᱲᱟ ᱛᱮᱠᱮ ᱥᱚᱵᱚᱫ, ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱪᱷᱚᱪ ᱪᱷᱚᱲᱟ, ᱛᱮᱠᱮ ᱥᱚᱵᱚᱫ ᱱᱤᱢ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱤᱥᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱠᱚ ᱦᱳᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟ ᱰᱟᱸᱜᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱫᱟᱲᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱳᱰᱳᱠ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱦᱳᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮ ᱥᱮᱲᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱳᱨ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱞᱚᱭ ᱠᱚ ᱥᱮᱲᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱳᱛᱳᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ, ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟᱯᱟᱱᱟᱣ, ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ, ᱠᱚᱭ ᱥᱮᱲᱟ ᱟᱭᱟ ᱾

᱑᱕ᱼ᱑᱖ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱚᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱚᱯᱚᱲ, ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱾ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱳᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ, ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ, ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱥᱮᱲᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱠᱚ ᱦᱮᱣᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱭᱳ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱟᱭ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱚ ᱦᱳᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱠᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱠᱚ ᱦᱳᱭᱳᱜᱼᱟ ᱾ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱤ ᱧᱮᱞ ᱠᱚ, ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱹᱣᱞᱤ ᱠᱚ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱩᱨᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱟᱜ ᱟᱥᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱺᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts