ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱢ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱢᱟᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱾
ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱾᱾
ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱷᱟᱴᱚᱭ ᱾
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱢ ᱾᱾

ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱾
ᱢᱮᱫ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱱᱤᱯᱷᱩᱴ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱾᱾
ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱟᱞᱚᱢ ᱢᱮᱱᱚᱜ ᱾
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱢ ᱾᱾

ᱟᱭᱳᱼᱵᱟᱵᱟ, ᱦᱟᱱᱦᱟᱨᱼ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱾
ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱤᱣᱤᱫ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱾᱾
ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱷᱩᱢ ᱛᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱾
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱢ ᱾᱾

ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱾
ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱢ ᱾᱾
ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱾
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱢ ᱾᱾

ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱹᱨᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱾
ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱚᱠ ᱛᱟᱢ ᱾᱾
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱢ ᱾᱾

About the author

ᱥᱳᱠᱚᱞ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱥᱳᱠᱚᱞ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱟᱹᱱᱤ ᱥᱳᱠᱚᱞ ᱢᱚᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱮᱢᱹᱮᱹ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ B.ed. ᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱩᱲᱟ, ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts