ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ


ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱛᱟᱯᱟᱢᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱨᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮᱭ ᱱᱮᱭᱟᱣᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱲᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱫᱚᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱮ ᱫᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱱᱮᱭᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱭ ᱾ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱨᱚ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱦᱮᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱧᱟᱢᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱡ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱤᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱨᱚ ᱫᱚᱭ ᱨᱟᱜ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱭ ᱱᱮᱭᱟᱣᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱠᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱚᱨᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱠᱚ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱱᱮᱭᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟ ᱾
ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱺᱼ ᱱᱤᱡᱚᱨ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱩᱪᱤᱛᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱣᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾
(ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱚᱧᱪᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾)

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱭ ᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts