ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ – ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱨᱩᱯ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ, ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱝᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱲ, ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱬᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤᱭ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤᱭ ᱯᱟᱹᱪᱷᱟᱹᱠ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾
ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱮ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱢᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱷᱤᱨ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱭ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟ ᱪᱮᱴᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ, ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱲᱟᱝ ᱨᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱜᱮ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱮᱥᱮᱫ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱴᱠᱟᱹᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱩᱨᱩᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱮ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱚᱦᱰᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱫ ᱢᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱛᱮ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱮᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱪᱚ, ᱴᱷᱟᱶ ᱪᱚ ᱡᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮᱡ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱷᱚᱨᱚᱠ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱪᱟᱞᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱠᱚᱞᱡᱟ ᱜᱮᱫ ᱠᱷᱟᱺᱰᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱟᱸᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱦᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱸᱫᱽᱞᱟᱹᱣ ᱟᱴᱮᱫ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱺᱦᱤᱨ ᱟᱸᱥ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱞᱟᱝᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤᱨᱮ ᱜᱮᱞ ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱹᱪᱤ ᱟᱢᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ –
“ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱦᱟᱥ ᱠᱟᱱᱟ
ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱱᱟ
ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ
ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾”

About the author

Avatar

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ

ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ 'ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ' ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱒᱐᱑᱗ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱨᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts