ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱟᱸᱫᱷᱟ

ᱚᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟᱹᱧ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱸᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱟ ᱱᱟᱣᱟᱞᱤᱠ ᱤᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱸᱥᱩᱨ ᱮᱱ ᱾

ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱷᱤᱨᱮᱱ ᱚᱠᱟᱹᱧ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱹᱧ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱮᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱹᱧ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱾

ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱲᱦᱩ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱢᱟᱹᱧ ᱛᱚᱞ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱧ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱜᱟᱱᱟᱰᱮ ᱦᱚᱨ ᱜᱮᱛᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱟᱬᱟᱝ ᱠᱟᱬᱟᱝ ᱾

ᱠᱩᱪᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭ ᱮᱱ ᱞᱮᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱮᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱤᱧᱟᱜ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱟᱹᱛᱩᱨ ᱮᱱ ᱚᱵᱮᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱢᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱮᱱ ᱾

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱰᱷᱚᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱰᱩᱞ ᱰᱩᱵᱩᱞ ᱥᱮᱨᱶᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱩᱜ ᱛᱟᱸᱜᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱧᱩᱛᱟᱛ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱤᱱ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ, ᱤᱼᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts