ᱦᱮᱨᱢᱮᱫ ᱥᱩᱯᱟᱹᱲᱤ ᱴᱷᱤᱞᱤ

ᱥᱟᱨᱡᱚᱢᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱩᱞᱦᱤᱢ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱥᱟᱬᱮ, ᱜᱚᱥᱟᱬᱮᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱞᱦᱤᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱾ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱷᱤᱛ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱟᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱛᱮ ᱫᱟᱞᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱡᱮᱨᱮᱲ ᱯᱚᱛᱟᱣ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱰᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱚᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱮ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱨᱚᱝ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱚᱫᱟᱢ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾

ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱾ ᱯᱩᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱛᱮ ᱮᱥᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱪᱟᱛᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱯᱩᱸᱰ ᱜᱩᱞᱟᱹᱪᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱧᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱥᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱜᱩᱞᱟᱹᱪᱷᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱟᱴᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱚᱠᱛᱚᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱤᱧ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱩᱞᱟᱹᱪᱷᱤ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱴᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾
ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱨᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱩᱱᱟᱹ ᱟᱨ ᱡᱚᱜᱮᱱ᱾ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝᱼᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱲᱢᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ, ᱨᱟᱪᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱲᱟ ᱠᱚᱭ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱯᱷᱟᱹᱨᱪᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱭ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱭ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱟᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱫ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱰᱮᱦᱮᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ, ᱠᱟᱹᱲᱢᱤ ᱢᱩᱱᱤᱥ ᱟᱨ ᱰᱟᱺᱜᱽᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ᱾ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱟᱶᱞᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱱᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱟᱭ ᱾ ᱟᱡ ᱨᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱱᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱤᱡ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭ ᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱲᱟ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ ᱜᱮᱞ ᱴᱟᱬᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ᱾ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱚᱜᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱥᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱥᱟᱛ ᱥᱟᱺᱜᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱩᱨ ᱥᱟᱰᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱸᱰᱚᱢ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱧᱩ ᱵᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱟᱫᱷᱲᱟᱣ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱞᱯᱤᱧ ᱨᱮᱭ ᱟᱫᱷᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱜᱮᱱ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱼ ᱦᱮᱸ ᱵᱟ, ᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱧᱩ ᱾ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱚᱪᱚᱣᱟᱢᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫᱼᱟ, ᱼ ᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱛᱮ ᱞᱮ ᱧᱩ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱯᱷᱟᱸᱰᱜᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱾ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱨᱟᱹᱜᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱩᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ᱼ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱟᱹᱜᱤᱜᱼᱟ? ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱨ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱟᱫᱟ ᱥᱟᱶ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱧ ᱵᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱧᱩ ᱵᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱵᱤᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱟᱭᱟᱭ ᱾

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱜ ᱯᱟᱴ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱵᱚ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ? ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ, ᱼ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ! ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱴ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱤᱧ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ᱾ᱤᱧ ᱫᱟᱱᱟᱝᱚᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱸᱵᱽᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱢᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ, ᱼ ᱴᱷᱤᱠ ᱟ, ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱱᱤᱥᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱵᱷᱟᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ᱾ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱦᱚᱦᱚ ᱥᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟᱭ, ᱼ ᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱤᱛ ᱢᱟᱢ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ, ᱼ ᱦᱚᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱵᱮ?ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱼᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱵᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱮᱢ᱾ᱼ ᱦᱚᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢᱤᱡ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ, ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱜ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱯᱟᱱᱛᱮᱭ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱠᱩᱢᱟᱹᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱢᱟ᱾ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱧᱮᱞ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱜᱼᱟ, ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱜᱮᱭᱟᱭ, ᱯᱷᱮᱰ ᱜᱮᱭᱟᱭ, ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱲᱚᱜᱼᱟ᱾ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣᱟ᱾ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱜᱼᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱦᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱷᱤᱨᱼᱛᱷᱟᱨ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱚᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱟᱡᱟᱨ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ᱾ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱠᱷᱩᱜᱟ ᱾ ᱧᱤᱸᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮᱼᱱᱟᱥᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾

ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱩᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱰᱟᱠᱴᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱚᱪᱚᱼᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱵᱮᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱛ ᱠᱮᱫᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱠᱤᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱸᱫᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱮᱥᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ, ᱡᱚᱞ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱠᱥᱮᱨᱮ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱜ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱴᱤ ᱵᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱴᱷᱤᱠᱩᱜᱼᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱮ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱪᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱡᱩᱛ ᱮᱢ ᱾ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱮᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣᱚᱜ ᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱚᱜᱮᱱ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ, ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱟᱞᱚᱭ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱵᱩᱫᱷᱤᱭᱟ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱜ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱨᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ ᱧᱩᱨ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱮᱱᱟ ᱾

ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱪᱟᱹᱲᱤ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱚᱜ ᱟᱭ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱮᱞᱛᱮᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱮᱭᱟ, ᱼ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱼᱟ ᱾ᱼ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱤᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱾ᱼ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱵᱮᱥᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤᱜ ᱛᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱭ ᱢᱮ ᱾ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱢᱮ ᱾ᱼ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱵᱮᱥ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱟᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱮᱠᱞᱟ ᱨᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱚᱯᱚᱱᱤᱧ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱠᱟᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱫ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱭᱟ ᱜᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱮᱢ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱪᱚ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱮᱠᱞᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ᱾ᱤᱧ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱚᱜ ᱢᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱭ᱾ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱨ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱚ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱡᱩᱛᱟ᱾ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱷᱟᱹᱜᱩᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱹᱜᱽᱱᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱽᱱᱟᱹᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱧᱟᱢ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱚᱜ ᱢᱮ ᱾ᱼ ᱦᱚᱭ ᱛᱮᱧᱟᱝ, ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱩᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱦᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱢᱟ᱾
ᱢᱚᱬᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱜᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱷᱭᱟᱢᱤᱠ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱚᱪ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱢᱚᱫᱷᱭᱟᱢᱤᱠ ᱯᱟᱥ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱟᱭ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱚᱞᱚᱜ ᱤᱧ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱱᱟᱝ ᱤᱧ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱞᱩᱠᱩᱭᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱚᱞᱚᱜ ᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱜᱮᱞ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ, ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱚᱯᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ, ᱮᱥᱮᱞ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ, ᱩᱵ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ᱾ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱭᱟ᱾ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬᱟ, ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱼᱧᱮᱯᱮᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱛ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱰᱟ ᱠᱮᱫᱼ ᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ᱾ ᱫᱚᱞ ᱵᱟᱫᱚᱞᱤ ᱨᱟᱹᱦᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱩᱱᱩᱣᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱤᱸᱫᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱸᱜᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱴᱩᱠᱩᱡ ᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱤᱫᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢᱰᱤ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱝ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱟᱸᱜᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱪᱟᱠᱷᱱᱟ᱾ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱚᱨᱚᱠ ᱠᱮᱫ ᱟᱭ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ, ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱤ ᱵᱤ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱱᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ, ᱪᱮᱴᱠᱟᱨ ᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱟᱞᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱢᱟ, ᱦᱚᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱜᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱦᱤᱞᱤ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ/ᱵᱤᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱧᱮᱞᱼᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱪᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱟᱹᱨᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱦᱚᱡᱩᱨᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ ᱧᱩᱨ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ, ᱼ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱟᱹᱨᱢᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱱᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱢ ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱨᱢᱤ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱯᱮᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱛᱟᱭ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱾ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱥᱟᱦᱤᱵᱽ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱤᱡ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱭᱟ᱾ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱮᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ᱼ ᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱜ ᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱩᱠᱩ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱡ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱷᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚ ᱚᱪᱚ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ᱾ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱪᱮᱠᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱵᱤᱱ ᱛᱩᱞ ᱚᱪᱚᱣᱟᱭᱟ ᱛᱚ, ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱚᱪᱚᱣᱟᱭ ᱢᱟ᱾ ᱧᱮᱞᱮᱢᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱟᱭ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾
ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱨᱢᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ᱾ᱜᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛᱚᱜ, ᱠᱟᱹᱨᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱜᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟᱭ ᱾ ᱧᱤᱸᱫᱟ ᱠᱤᱫᱩᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱵᱮᱲᱟ, ᱠᱟᱹᱨᱢᱤ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱼ ᱮ ᱜᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱜᱤᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ᱾ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱱᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ᱾ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱼ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ? ᱼ ᱮ ᱜᱚ, ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱼ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱼ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱛᱟᱢ ᱾ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱹᱧᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱩ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮ, ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱟᱞᱱᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱧᱮᱞᱮ ᱯᱮ᱾ ᱟᱡ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱜᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱪᱚᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱲᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱾

ᱮ ᱜᱚ! ᱨᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱫᱚ ᱚᱦᱚ ᱜᱮᱢ ᱤᱞᱟᱹᱫ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱮᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱾ ᱼ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱛᱮ ᱤᱫᱤᱭᱤᱧ ᱢᱮᱜᱮ, ᱵᱷᱩᱨᱛᱤ ᱩᱛᱟᱨ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱾ ᱼᱴᱷᱤᱠᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱩᱧ ᱵᱷᱩᱨᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱨᱛᱤ ᱮᱭᱟ᱾ᱵᱷᱩᱨᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ᱾ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱧᱤᱸᱫᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱵᱚ ᱟᱬᱜᱚ ᱮᱭᱟ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢᱡᱩᱨ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱚ ᱚᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾
ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱟᱭ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱠᱚᱢᱡᱩᱨ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱚᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱱᱤᱨᱚᱜᱽ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱠᱟᱹᱨᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱩᱱ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟ᱾ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱬᱜᱚ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱤᱭᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ᱾ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱭᱼᱯᱩᱲᱥᱤ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱮᱨᱮᱡ ᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ, ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱟᱹᱨᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱡᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱯᱚᱴᱷᱮᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱵᱚᱽᱥᱚᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱰᱮ ᱟᱭᱟ, ᱢᱩᱞᱩᱡ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱮᱞᱟᱭ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱱᱟᱱᱦᱟ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱛᱮ ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱮᱬᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫᱟ᱾ᱠᱩᱪᱤ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱧᱩᱨ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱮᱱ ᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱭ ᱠᱚᱢᱡᱩᱨ ᱮᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱮ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱴᱚᱱᱤᱠ ᱤᱧ ᱚᱞ ᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱮᱢ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱮ ᱧᱩ ᱥᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ
ᱛᱟᱭ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱟᱱ ᱮ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱡᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱬ ᱧᱚᱜ ᱮᱱᱟ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱠᱟ ᱞᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱧᱮᱞᱼᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱱᱟᱶᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱜᱮᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱼᱵᱟᱦᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱤᱨᱤ ᱯᱩᱨᱩᱥ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱦᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱴᱩᱸᱜᱟᱣ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱨᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱨᱩᱦᱤᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱟᱯ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ᱾ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱯᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱛᱮ ᱩᱠᱩ ᱩᱠᱩ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱛᱠᱚᱢ ᱜᱮᱞᱮ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱹᱠᱩᱜ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ᱾ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱡᱷᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱮᱭᱟ᱾ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ᱾ ᱩᱱᱤ ᱚᱡᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱛᱤᱭᱮᱫᱼᱟ᱾ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱩᱱᱤ ᱚᱡᱷᱟ ᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱾

ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱭ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱡ ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱱᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱟ ᱟᱭᱴᱤᱟᱭᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱛᱤᱨᱤᱼᱯᱩᱨᱩᱥ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱦᱚᱧᱦᱟᱨ ᱦᱟᱲᱟᱢ, ᱯᱮᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱼᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱵᱚᱠᱚᱛ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱛᱟᱭᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱚᱨᱚᱸᱡᱽ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮ᱾ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱴᱟᱴᱠᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱮᱨᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱼ ᱚᱻᱚᱻᱠᱚᱭ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮ? – ᱤᱧ ᱜᱮ ᱵᱟ ᱾ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱫᱼᱟᱭ ᱵᱚᱠᱚᱛ ᱵᱟᱹᱦᱩ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱠᱚ ᱢᱩᱛᱩᱞ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱠᱚᱛ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱮᱭᱟ, ᱼᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱫᱟᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛ? ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ, – ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱴᱚᱞᱟ ᱵᱚᱥᱠᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱞᱮᱴᱤᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮ ᱨᱤᱴᱟᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱹᱫᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭ ᱵᱚᱞᱚ ᱮᱱᱟ᱾
ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱚᱨᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱚᱡᱷᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱ ᱧᱤᱸᱫᱟ ᱵᱚᱠᱚᱛ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱨᱮ ᱚᱡᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱼᱤᱧ ᱢᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ
ᱢᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱜᱮ, ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱥᱟᱣ ᱞᱟᱺᱫᱩᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱮᱫᱟ᱾ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱟᱴ ᱜᱮ ᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱜᱚᱜ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ᱾ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱟᱲᱮ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱠᱟᱞᱚᱴ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱭᱟ᱾ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱨ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱚᱢᱟ ᱾ᱼ ᱦᱚᱭ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱚ ᱜᱚᱜ ᱯᱟᱴᱮᱫ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ᱼ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱚᱢᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱼ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱼ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱠᱟᱞᱚᱴ, ᱢᱤᱫ ᱯᱩᱦᱴᱤ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱟᱨᱫᱟᱼᱟᱜ, ᱥᱩᱱᱩᱢ, ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ, ᱟᱫᱽᱣᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ, ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱟᱨ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ᱼ ᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱾
ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱱᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱚ ᱟᱭᱳᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱨᱚ ᱵᱚᱨᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜ ᱛᱮ ᱰᱩᱞᱩᱝ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱢᱩᱞᱚᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱞᱚᱦᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱺᱜᱤ ᱞᱮᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱨᱟᱜᱟ ᱛᱟᱣᱟᱜᱼᱛᱟᱨᱠᱚ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱢᱟᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱱᱟᱭ᱾ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚᱭ ᱦᱟᱺᱥᱩᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱦᱟᱺᱥᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱲᱚᱜ ᱾ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱛᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ᱾ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱥᱟᱶ ᱜᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱮᱢ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱶ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱥᱟᱶ ᱜᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱮᱱᱟᱭ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱜᱤᱛᱤᱡᱼᱟ ᱾ ᱧᱤᱸᱫᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱦᱚᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱾ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱮᱱᱛᱮ, ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱚᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱮᱴᱠᱮᱴᱮ ᱾ ᱟᱡ ᱥᱟᱶ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱛᱮᱱ ᱠᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱨᱮ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱛᱮ ᱧᱮᱞᱮᱭᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱮᱭᱟᱭ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱩᱭ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱟ, ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱭᱟ᱾ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢᱡᱩᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮ ᱠᱚᱢᱟ᱾ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱪᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱭ ᱯᱮ ᱾ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱠᱚᱭ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱮᱭᱟ ᱾
ᱚᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱡᱷᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱚᱪᱚᱭᱟ᱾ ᱚᱡᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ, ᱼ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱮᱯᱮ ᱴᱷᱤᱠᱩᱜ ᱟᱭ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ᱾ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱫᱤᱭᱮᱢ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱜᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱵᱤᱱ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱟᱡ ᱟᱴᱠᱩᱲᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱥᱟᱶ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱱᱩ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱨᱟᱸᱜᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱦᱟᱛᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱮᱭᱟ᱾ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱷᱩᱨᱛᱤ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱷᱟᱹᱭ ᱚᱡᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱮᱥᱴ ᱦᱩᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱭᱟ ᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱮᱯᱮ ᱾ ᱴᱟᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱞᱞᱩᱨ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱯᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱪᱚᱼᱭᱮᱯᱮ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱦᱚ ᱜᱮᱪᱚ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱯᱮ ᱯᱚᱞᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱨᱟᱱ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱾ ᱵᱟᱞᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱠᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱮᱞ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱦᱩᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱤᱫᱤ ᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱫᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱨᱢᱮᱫ ᱥᱩᱯᱟᱹᱲᱤ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱩᱢ ᱰᱟᱠᱟᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱠᱚ ………ᱹ
ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠᱚᱜ ᱟᱭ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱲ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱩᱱᱩ ᱚᱯᱥᱚᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱟᱡ ᱠᱟᱹᱠᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱫ ᱢᱚᱬᱮ ᱵᱮᱴᱨᱤ ᱴᱚᱨᱪ ᱛᱮ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱦᱩᱯᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱫᱟᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱠᱟᱹᱠᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱟᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱦᱩᱥ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟᱭ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚᱜ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱮ ᱚᱨ ᱤᱫᱤ ᱮᱭᱟ᱾ᱟᱛᱨᱟ ᱦᱚᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮ ᱟᱸ ᱩᱸᱩᱸ ᱟ, ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱟᱭ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱦᱟᱨ ᱟᱲᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱩᱲ ᱨᱮ ᱥᱚᱜᱮ ᱠᱷᱟᱹᱲ ᱠᱟᱭᱟ, ᱟᱨ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱡᱚᱵᱮ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱭ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱥᱩᱠ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱮᱫᱼᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱩᱧ ᱧᱩ ᱢᱤᱫᱟ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱧᱩ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱨᱟᱜᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱨᱮ ᱠᱩᱱᱩᱭ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱮᱢ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱸᱫᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡ ᱠᱟᱠᱟ ᱫᱷᱟᱶᱬᱟᱼᱫᱷᱟᱹᱶᱬᱤᱜ ᱟᱭ ᱾ ᱥᱤᱢ ᱠᱚ ᱨᱟᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱴᱠᱩᱲᱟᱹ ᱵᱩᱰᱷᱤᱭᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱮᱛᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱩᱛᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱦᱟᱨ ᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱮᱭᱟ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱮᱡᱼᱟ ᱾ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ, ᱼ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ!ᱼ ᱟᱹᱢᱤᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ?ᱼ ᱚᱠᱟᱭ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱯᱥᱚᱨᱚᱜ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱤᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ, ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱠᱟᱹᱠᱤ ᱰᱟᱹᱦᱬᱤ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱜᱚᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱟᱯᱟᱛ
ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱾ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱛᱩᱞ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱞᱟᱰᱮ ᱮᱱᱟ᱾ ᱠᱩᱱᱩ ᱱᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱤᱨᱤᱞ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱜᱽᱱᱟᱹᱛ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ᱾ᱢᱟᱢᱚ ᱚᱲᱟᱜ᱾ᱟᱯᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱟᱢᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ, ᱫᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱨᱟᱹᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱨᱟᱹᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱨᱟᱹᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ 'ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ' ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱒᱐᱑᱘ ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱵᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱠᱟᱨᱚ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

View all posts