ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ

ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱜᱮ
ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱞᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ
ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱿

ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮ
ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱩᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ
ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱿

ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱛᱤᱧᱮ ᱜᱩᱨᱞᱟᱹᱣᱜ ᱠᱟᱱ
ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱛᱟᱹᱧ
ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱚᱜ
ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱚᱜ ᱿

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ
ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱞᱟᱨᱮ
ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ
ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱿

ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱫᱚ
ᱚᱞ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱿

ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱵᱚ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ
ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱴ ᱯᱟᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱟᱱ
ᱛᱤᱥ ᱪᱚᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞᱚᱜᱼᱟ
ᱛᱤᱥ ᱪᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱿

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱ
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱚᱝ
ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨᱟ
ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱾

About the author

ᱥᱚᱱᱟᱢᱚᱬᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱥᱚᱱᱟᱢᱚᱬᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱥᱚᱱᱟᱢᱚᱢᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱭ ᱚᱞᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ, ᱟᱨ ᱤᱼᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱝᱠᱟᱱᱟᱲ, ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts

1 Comment