ᱟᱛᱳ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ

ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱟᱹᱞᱰᱟᱹᱝ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱳᱞ ᱛᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
ᱢᱟᱪᱮᱛ – ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ?
ᱵᱟᱹᱵᱩ – ᱦᱟᱨᱟᱫᱷᱚᱱ ᱾
ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱼ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ?
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱾ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱼ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱾ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱢᱟᱹᱭ
ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ – ᱵᱟᱵᱟ ᱾
ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱡᱤ
ᱵᱩᱲᱤ ᱾
ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱼ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ?
ᱥᱩᱨᱡᱤ – ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱾
ᱢᱟᱪᱮᱛ – ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ?
ᱥᱩᱨᱡᱤ – ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱾
ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱾ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱯᱮᱱᱥᱤᱞ, ᱚ, ᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱚᱨᱟᱭ
ᱯᱮ ᱾ ᱜᱟᱯᱟ ᱑᱐ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱵᱟᱡᱟᱣᱜ ᱛᱮ ᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱪᱤᱨᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜᱽ ᱯᱮ, ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ
ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱾ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮ ᱥᱮᱲᱟᱣ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚᱞᱮ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱯᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱮᱱᱟ ᱾
ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱼᱟ ᱞᱮᱸᱜᱽᱲᱟ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ
ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱮᱲᱟ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾
ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱼ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱩᱨᱡᱤᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱᱴᱤ ᱫᱚᱧ ᱤᱫᱤ ᱛᱚᱨᱟᱭᱮᱭᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ
ᱢᱮᱛᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱥᱚᱨᱚᱡ ᱯᱚᱴᱚᱡ ᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱮᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱾ ᱫᱟᱠᱟ
ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱨᱤᱡ ᱯᱟᱹᱥᱤᱨ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱠᱚᱪᱟᱨᱮ ᱥᱚᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱚᱪᱚᱫ ᱯᱮᱱᱥᱤᱞ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱑᱐ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱵᱟᱡᱟᱣᱜ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱤᱱ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱮᱠᱤᱱ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨ ᱮ ᱮᱢᱟᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱩᱨᱡᱤᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ – ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ? ᱥᱩᱨᱡᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ – ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱾ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱢᱟᱪᱮᱛ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱡᱤᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ – ᱚ, ᱟ, ᱚᱞ ᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ? ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱚ, ᱟ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱪᱚ ᱚᱞ ᱫᱚᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱨᱮᱭ ᱚᱞ ᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫ
ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱴ ᱟᱨ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱾ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱾
ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱭ ᱜᱩᱯᱤᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ
ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱵᱮᱸᱜᱟᱲ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱩ ᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱥᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ
ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱸᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱩ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱢᱩᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ
ᱨᱚᱪᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱾ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱨ ᱮ ᱫᱷᱩᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱮ ᱮᱜᱮᱨ
ᱨᱚᱦᱮᱫ ᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱹᱣᱲᱤ ᱨᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱮ ᱦᱮᱨᱢᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱮᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ
ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱟᱭ ᱩᱢᱟᱹᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ
ᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱨ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱞᱟᱴᱮ ᱯᱟᱴᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱪᱮᱨᱚ ᱵᱮᱨᱚ
ᱠᱮᱲᱮᱪ ᱫᱚᱲᱮᱪ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱚ ᱥᱟᱣ ᱛᱮ ᱠᱤᱱ
ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱞᱚ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱚᱝ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾

ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ? ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱲ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱾ ᱛᱮᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱮᱢᱟᱜ
ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱮᱜᱮᱨ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱼ ᱰᱷᱮᱢᱱᱤ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ
ᱛᱟᱹᱵᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱩᱥᱵᱤ ᱢᱚᱪᱟ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱦᱟᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱮᱱᱟ ᱾ ᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱵᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱤᱛᱤᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱞᱟᱝᱴᱤ ᱫᱚᱵᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱩ ᱟᱲᱟᱜ ᱨᱚᱪᱚᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱩᱲᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ, ᱦᱚᱲ ᱚᱲᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹᱢ ᱚᱝ ᱟ ᱾ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱡᱟᱵᱳᱭᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟᱵᱮᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱱ ᱵᱩᱡᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱩ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱵᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱩᱠᱚᱜ ᱵᱮᱱ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱦᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱵᱮᱱ ᱾ ᱩᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱨᱚᱲ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱩᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱩᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ,
ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱥᱩᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮ ᱦᱟᱺᱵᱩᱲ ᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱵᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮᱫ
ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱺᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱧᱩ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾

ᱥᱩᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱨᱚᱲ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ
ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱚᱥ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱠᱷ ᱥᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱠᱷ ᱫᱚ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭ ᱨᱟᱜ ᱞᱮᱫᱼᱟ, ᱟᱨ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱛᱳ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱠᱷ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱴᱟᱣ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾

***

About the author

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱩᱵᱷᱚᱫᱽᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts