ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ

ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱢᱟᱬᱟᱭᱼᱢᱟᱬᱟᱭ,
ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱮᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱞᱚᱞᱚ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱜᱟᱹᱨᱩᱢᱼᱜᱟᱹᱨᱩᱢ ᱦᱚᱲ ᱜᱟᱫᱮᱞ,
ᱦᱚᱨᱮᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱱ , ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱧᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱛᱟᱢ ᱟᱜᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ,
ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟ ᱠᱮᱠᱷᱟᱱᱮᱢ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ
ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱛᱮ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱟᱱᱟᱴ,
ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱣ ᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱮᱠᱞᱟ ᱱᱤᱪᱚᱞ ᱦᱚᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ,
ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱮᱠᱞᱟ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱚᱲᱚᱢ,
ᱮᱱᱦᱚᱢ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱠᱮᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱢᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱰᱟᱦᱟᱨ,
ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱠᱮᱠᱷᱟᱱᱮᱢ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ,
ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨᱮᱢ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱬᱡᱷᱟᱹᱣ,
ᱱᱟᱥᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱠᱷᱤᱞᱰᱩ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱡᱤᱣᱤ,
ᱵᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱮᱫᱟᱢ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ,
ᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱟᱦᱞᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱡᱚᱝ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱟᱢ ᱛᱮ,
ᱜᱟᱜᱼᱜᱟᱵᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ᱾
ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱭ ᱦᱟᱹᱥᱩ,
ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱢ ᱟᱹᱬᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱟᱠᱚᱴ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ,
ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱛᱟᱝ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱚᱪᱚᱣᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ,
ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱮᱢ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱠᱚ,
ᱟᱢ ᱟᱢᱛᱮᱢ ᱟᱹᱨᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱾
ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱨᱚᱝ,
ᱨᱚᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱮᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ᱾
ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱫᱟ ᱠᱟᱜᱚᱪ ᱞᱮᱠᱟ,
ᱚᱞ ᱜᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ, ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ ᱿

***

About the author

ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ

ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ

ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱴᱟᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱯᱩᱛᱷᱤᱭ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱒᱐᱑᱕ ᱥᱟᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ ᱱᱟᱶᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱛᱮᱭ ᱢᱟᱹᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱴᱟᱴᱟ, ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱾

View all posts