ᱥᱟᱯᱲᱮᱛ ᱟᱲᱟᱝ

ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱭ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱚᱝ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱾ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱠᱟᱛᱷᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱨᱚᱠᱴᱷᱚᱠ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱣ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱢᱮᱴ ᱡᱚᱝ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱮᱱᱮᱡ, ᱯᱟᱛᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱨᱮ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱰᱚᱰᱮ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱞᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱪᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱨᱮ, ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱯᱮ ᱫᱤᱱ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱸ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱯᱟᱨᱟᱝᱜᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱛᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱦᱚᱲ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱨᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱟᱢᱥᱟ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱽᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱹᱰᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱴ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱨᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮ ᱧᱩ ᱵᱩᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱪᱚᱝ, ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱪᱚᱝ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱚᱝ, ᱠᱤᱢᱤᱱ ᱪᱚᱝ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱠᱩᱭᱞᱟᱹ ᱞᱟᱥᱨᱟᱣᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱮᱫ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱯᱟᱹᱪᱷᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱩᱠᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱩᱴᱩᱜ ᱞᱩᱴᱩᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱾

ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱟᱥᱮᱱᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱜᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱾

ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨᱹ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱨᱤ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ?ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ, ᱦᱟᱹᱯᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱾

***